دستور جلوگیری از ادامه فعالیت کشاورزی و تعیین حریم شهر باستانی گندی شاپور در خوزستان

رییس جمهور گرامی وزیر محترم جهاد کشاورزی

یکی از شهرهای باستانی و با ارزش پیش از اسلام در ایران،شهر گندی شاپور به مساحت حدود 800 هکتار است که با ویژگی هایی مانند شبکه آبرسانی شگفت انگیز شامل 38 کیلومتر کانال کشی و پل های دوره های اشکانی و ساسانی می باشد .مدتها است که روستاییان این محل بر روی این تپه های باستانی و شهر گندی شاپور کشت و کار می کنند و بیگمان به معماری آن آسیب می رسانند . تعیین حریم این شهر باستانی و جلوگیری از فعالیت کشاورزی در شهر گندی شاپور از نیازهای پاسداری از میراث فرهنگی با ارزش کشور است.