دستور جابجایی دكل برق فشار قوی از چشم انداز آرامگاه فردوسی در شهر توس

ریس جمهور محترم وزیر محترم نیرو

تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر محترم نیرو درباره دستور جابجایی دكل برق فشار قوی از چشم انداز آرامگاه فردوسی در شهر توس 
فردوسی بزرگوار با پی افكندن كاخ بلند خود در شاهنامه ، آغازگر فصل بیداری مردم در تاریخ سرزمین ایران بود تا از نابودی زبان و فرهنگ پارسی پاسداری كنندو به شناسنامه افتخار آفرین خود ببالند. 
شایسته نیست تا در كنار مزار این شاعر گرانقدر دكل های بلند و ناهمگون برق نصب شود زیرا آرامگاه فردوسی وشهر توس هم اكنون یكی از جاذبه های گردشگری و مكانی مقدس برای پارسی دوستان از ایران و جهان می باشد. دستور جابجایی دكل های برق و بهسازی چشم انداز آرامگاه فردوسی خواسته و آرزوی ایرانیان فرهنگ دوست است.