دستور ثبت زاد روز زرتشت و تاریخ در گذشت این پیامبر در تقویم ایران

وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسلامی

گذر روز ها در گاه شماری هر کشوری یاد آور رویدادها ، حماسه ها و باور های افتخار آفرین و شکوهمند آن ملت است . 
بیگمان یاد آوری نقش و جایگاه پیامبران که برای رستگاری انسان از سوی خداوند برگزیده شده اند مردم را به معنویت و ایمان به ارزش های نیک فرا می خواند . 
در تقویم رسمی کشور ایران تاریخ تولد پیامبران الهی به نیکی ثبت شده ولازم است تا روز خورداد از ماه فروردین و روز خور از ماه دی نیز به عنوان روز زایش و درگذشت پیامبر باستانی ایران در گاهشماری رسمی کشور ایران یاد آوری گردد