دستور ثبت جشن نوروز ایرانی به عنوان میراث معنوی این کشور در سازمان فرهنگی یونسکو

رییس جمهور محترم ، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوروز از کهن ترین جشن های دنیا و آغاز سال در گاه شماری کشور ایران و بسیاری از کشور های حوزه نوروز است که از سال ها پیش با تقاضای پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی قرار است در سازمان یونسکو به عنوان میراث معنوی ایران به ثبت جهانی برسد.با توجه به اهمیت ثبت این جشن و شایستگی کشور باستانی ایران که آن را به نام خود به ثبت برساند دستور فرمایید مدارک مورد نیاز و شرایط لازم ثبت نوروز فراهم گردد و در آرشیو این سازمان تکمیل شود.پیش از آنکه کشورهای رقیب ایران نوروز را نیز به نام خود به ثبت جهانی برسانند.