دستور توقف آبگیری سد سیوند برای پاسداری از میراث فرهنگی پاسارگاد

رییس جمهور محترم- وزیر محترم نیرو

میراث فرهنگی كشور كه در شناسایی هویت ملی و فرهنگی كشور نقش به سزایی دارند و با تلاش پیگیر نیاكان فرهیخته ما شكل گرفته‌اند تا امروز كه برای ما تاریخ افتخار آمیزی را رقم زده اند . تاریخ و تمدنی كه بیگانگان بیشتر از ما به آن توجه داشته و گاهی حسادت ورزیده اند. هرچند ساختن سد، نیروگاه و پالایشگاه و بهره گیری از انرژی هسته ای نیاز امروز كشور ایران است ولی نه به قیمت نابود ساختن تاریخ و تمدن با ارزش گذشته این كشور ، دستور توقف آبگیری سد سیوند تا نتیجه كارشناسی بهتر از انتظارهای به حق دوستداران پاسداری از میراث فرهنگی كشور است .