دستور تغییر نام خلیج عربی به خلیج فارس در نقشه پرواز های خارجی شرکت هواپیمایی ماهان

با توجه به سفارش دولت و ملت ایران برای پایداری نام خلیج فارس بر پهنه آب های جنوب کشور، شرکت هواپیمایی ماهان در پرواز های خارجی خود به ویژه پرواز به کشور های عربی و گزارشی که از نقشه پرواز آورده از نام خلیج عربی استفاده میکند در حالی که نام این خلیج همیشه فارس است. دستور تغییر آن به خلیج فارس به شرکت هواپیمایی ماهان لازم و خواسته مردم ایران است.