دستور بررسی و نگهداری از میراث فرهنگی كشور در منطقه جندی شاپور

ریس جمهور محترم

تذكر به رییس جمهور محترم درباره دستور بررسی و نگهداری از میراث فرهنگی كشور در منطقه جندی شاپور 
بخش باستانی گندی شاپور ، یكی از شهرهای ارزشمند و بازمانده از زمان ساسانی است كه به شهر فرزانگان معروف بوده است زیرا دانش پزشكی از این شهر به دیگر كشورها گسترش یافته و دانشمندان بسیاری در دانشگاه آن به پژوهش پرداخته اند . این شهر باستانی نیز دچار كم لطفی و بی مهری شده به گونه ای كه فعالیت كشاورزی و حفاری های غیر مجاز در سال های پیش سبب شده تا بیش از 80 درصد از محوطه باستانی تخریب شود و بیشتر تپه های باستانی این منطقه ویران شود، انتظار می رود سازمان میراث فرهنگی توجه جدی به نگهداری آثار گندی شاپور داشته و دستور رییس جمهور محترم لازم و كارساز به نظر می رسد