دستور آزاد سازی ، بازسازی و نگهداری تپه باستانی برمی در خوزستان

ریس جمهور محترم

تذكر به رییس جمهور محترم درباره دستور آزاد سازی ، بازسازی و نگهداری تپه باستانی برمی در خوزستان 
تل برمی در رامهرمز یكی از جلوه های ارزشمند تاریخ اقوام ساكن در سرزمین ایران باستان است كه با كتیبه ها و آثار كشف شده در آن و نظر كارشناسان محل حضور اقوام باستانی و پادشاهان عیلامی و تمدنی است كه پس از بازسازی ضمن اینكه بخشی از تاریخ ناشناخته ایران را گزارش خواهد داد، پایگاه ارزشمندی برای گردشگران و جلب توریست خواهد شد. هم اكنون خانواده هایی بر این تپه برمی خانه سازی و سكونت دارند و گاهی با حفاری های غیر مجاز آثار آن را به غارت می برند، شایسته است با بودجه لازم تل برمی را آزاد و در بهسازی آن اقدام شود.