دستورمرمت ونگهداری از نوشته های کتیبه هخامنشی کشف شده در جزیره خارک

رییس جمهور محترم،وزیر راه و ترابری

با کشف کتیبه ای مربوط به دوره هخامنشی در جزیره خارک به هنگام ساخت وساز جاده ای در این منطقه ، سند تاریخی ایرانیان از گذشته های دور بر پهنای خلیج فارس نمایان گردیده است که بیگمان اگر به خوبی معرفی گردد نام خلیج فارس نیز مورد پذیرش جهانی خواهد بود. 
دستور نگهداری از این نوشته و جلوگیری از رویش گیاهان فرسایشی روی آن وجستجوی آثار بیشتری در پیرامون آن از اقدام های ضروری وشایسته خواهد بود.