درود موبد نیکنام گرامی. اگر زرتشت دین جهانی است پس چرا آمار زرتشتیان درجهان کم است .

پرسش: 

درود موبد نیکنام گرامی. اگر زرتشت دین جهانی است پس چرا آمار زرتشتیان درجهان کم است .

پاسخ: 

 

درود برشما، باور نداریم آمار پیروان اندیشه زرتشت در جهان اندک باشد. زیرا زرتشت بنیانگذار رفتاری ویژه در جهان بوده که ستون های آن برپایه راستی، دانایی، شادی، تازه شدن، دهشمندی، سازندگی و خردمندی استوار شده است.

 

اگر توده(:جمعیت)جهان را اندکی بیشتر یا کمتر از شش میلیارد نفربدانیم... و چنانچه بپذیریم که برخی از مَرتوگان(:انسانها) در گیتی از خرد خویش بهره نمی گیرند، به دانش باور نداشته، از دانش پذیری ودانایی به دور مانده اند.  با هرگونه احساس ناپاک مانند: حسادت، خودخواهی و خرافات زندگی می کنند، اینگونه مردم که نابخرد، نادان، خرافی، کژاندیش، دروغکار، ستمگر، نژادپرست، ناهنجار، بیدادگر، مزدور و بی اختیار در هر تیره(:قوم) و نژادی به سر می برند از آمار خردمندان و راستی پویان که سفارش شده بینش و فلسفه زرتشت است، کسر کنیم؛

 

آنگاه گروه زیادی مرتوگانِ فرهیخته، دانا، شاد، پرهیزکار، نیک اندیش، خوش گفتار و درست کردار را در جهان خواهیم شناخت که با پیروی از پیام و سفارش زرتشت که در سروده هایش (گاتاها) آمده است؛ با کار و کوشش خویش به سازندگی و تازه شدن زندگی اندیشه دارند. 

 

خرسندی خویش را در خوشبختی دیگران می دانند، حقوق دیگرانسان ها را نادیده نمی گیرند، به جنگ و کشتار دیگران نمی پردازند، در پی آزار و آسیب هیچکس به ویژه حیوانات نیستند،  شادی پیشه دارند و به رستگاری همگان چشم دوخته اند... بدین روی مزدیسنان آمار بیشماری را درجهان دارند! بیگمان بیش از دو میلیارد نفر پیرو چنین دیدگاه و منشی بوده، خواسته یا ناخواسته از بینش پیام آور وآموزگار ایرانی، زرتشت پیروی می کنند.