درود موبد نیکنام.تفاوت دین زرتشت با دین های دیگر چیست؟

پرسش: 

درود موبد نیکنام.تفاوت دین زرتشت با دین های دیگر چیست؟

پاسخ: 

 

 درود برشما، گوناگونی(:تفاوت) بین دین ها را در چند بندی کوتاه از واژگان نمی توان نگاشت.  بنیاد و پایه (:اصول) بیشتر دین ها،  یگانگی، باور به آموزش های پیام آور، جاودانی روان، پاداش و کیفر برای کارهای نیک و بد و گسترش کردار نیک بین مرتو(:انسان) بوده است. 

 

با این دگرگونی که هریک با زبانِ تیره(:قوم) خویش با مرتوها سخن گفته اند و با نگرش به فرهنگ وتمدنی که در آن پدیدار شده اند،  دستورهایی (:احکامی) را برای پیروان خود بیان کرده اند تا آنان در چارچوب ویژه رفتاری به سربرند.

 

 دگرگونی(:تفاوت) با ویژگی های آیین ایرانی چنین است:

- دین زرتشت نزدیک به چهار هزارسال پیش در سرزمین ایران پدیدار شده است. 

- یکتاپرستی را برای نخستین بار به مرتوگان(:بشر) درجهان آموخته است. 

- جهان گرا (جهانشمول) است و تیره(:قوم) ویژه یی را برگزیده خداوند نمی داند. 

-  بنیاد آن بر راستی استوار است، دروغ مصلحت آمیز نیز در آن جایگاهی ندارد و سفارش شده تا اندیشه، گفتار و کردار مَرتو «انسان» تنها از راستی بهره مند گردد. 

- جایگاه مَرتوگان به ویژه زن و مرد را یکسان می داند با این نگرش برده داری نیز جایگاهی ندارد. 

 - شادمانی را برای مرتوگان آرزو می کند، بنابراین سوگواری و غم گساری در آن ناشایست است. 

- در این بینش، جهان سراسر نیک آفریده شده است به همین روی بدی ها تنها در زندگی مَرتو پدیدارخواهد شد. 

-  انسان با دانایی و خردمندی، هویت مرتوگانی(:بشری) به دست می آورد بنابراین، گمان(:تَوَهم) و خرافات در این دین مَردود است. -  تازه شدن و نوآوری ارزش فرهنگی این کیش است به همین روی واپس گرایی(:ارتجاع) و ایستایی ناپسند است. 

-  تنبلی، بیکاری و دریوزگی نباید وجود داشته باشد بنابراین کار و تلاش، زندگی مرتو را به پیش خواهدبرد. 

-  آزادی گزینش در تمام امور زندگی وجود دارد، گزینش محل زندگی، شغل و پیشه، همسر و گزینش دین، با اراده و آزادی همراه است. 

- اهریمن آفریده شده خداوند نیست بلکه مرتوی بداندیش است که «انگره مینو»(:اهریمن) رادر نهادِ خویش پدیدار می کند. 

- آسیب و آزار به حیوانات ناپسند است بنابراین کشتار سپندانه(:قربانی کردن) جانوران شایسته نیست. 

- تن و روان مَرتو هردو ارزش دارند، بنابراین آزردگی تن که جایگاه روان است کرداری نارواست به همین روی روزه گرفتن در تراداد(:سنت) ها نیست چون نخوردن خوراک وآشامیدنی، ناتوانی و سستی در پی خواهد داشت...

 

  به هر روی با این گونه بینش و جهان بینی، چنانچه دگرگونی(:تفاوتی) را با دین های دیگر دریافتید، با اندیشه خودتان آنها را بررسی کنید.