درود استاد کورش نیکنام-،با توجه به سرودهای گات ها، جایگاه اهریمن در آیین زرتشت چیست ؟

پرسش: 

درود استاد کورش نیکنام-،با توجه به سرودهای گات ها، جایگاه اهریمن در آیین زرتشت چیست ؟

پاسخ: 

 

درود بر شما، چنانكه در پرسش های پیشین در این تارنما نیز پاسخ داده شده است، برگردان واژه «انگرَه مینو»، در گویش پارسی اهریمن شده است به چمار(:معنی) اندیشه ویرانگر كه سرچشمه آن تراوش فكری مَرتوی (:انسانِ) كژاندیش است. 

 

انگره مینو را گاهی مرتو که از خرد رسا بهره ندارد و تنها به احساس ناپاک خویش وابسته است با اراده، آن را در رفتارش پدیدار خواهد ساخت. 

 

بدین روی آشکار است که آفریننده اهریمن، خداوند بینش زرتشت (اهورامزدا = دانش وآگاهی بیکران هستی مند) نیست.

 

 و ناگفته پیداست که با شیطان وابلیس در فرهنگ و باور اعراب  که خداوند از پیدایش آن آگاهی داشته است، هم خوانی ندارد.