درود استاد نیکنام، آیا بهدینان به سرنوشت نیزباور دارند؟ اشو زرتشت در گاتاها اشاره ای به این نکته کرده است؟ سپاس

پرسش: 

درود استاد نیکنام، آیا بهدینان به سرنوشت  نیزباور دارند؟ اشو زرتشت در گاتاها اشاره ای به این نکته کرده است؟ سپاس

پاسخ: 

خیر، دربینش زرتشت همه رویدادها برپایه خردمندی ودر پرتو دانش پیش خواهد آمد. هیچکس ناچار(:مجبور) نیست تا به آنچه پیش رویش قرار می گیرد تن دردهد و آن را به پای سرنوشت بگذارد.

 

سرنوشتِ مَرتًو (:انسان) را چه کسی گزینش کرده است؟ چرا باور کنیم خداوند آنرا برای هرکس جداگانه پیش بینی کرده است.

مگرخداوند، دادگر(:عادل) نیست. پس بایستی سرنوشت همه را یکسان برگزیده وپیش بینی کرده باشد!

 

اینکه می گویند: "سرنوشت هر‌کس به هنگام زاده شدن بر پیشانی او نوشته شده" و می گویند: "گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه/ به آب زمزم وکوثر سپید نتوان کرد"؛ در بینش زرتشت جایگاهی ندارد.

 

در پیام زرتشت به جای باور به سرنوشت، از «بخت»(:شانس و اقبال) یاد شده است که هرگاه ودر هر رویدادی ممکن است پیش روی کسی نمایان شود. گزینش هرگونه بختی در هر هنگام، با آزادی و اختیار است. مَرتویی که بخت یار باشد(خوش شانس) و با دانش و آگاهی بهترین بخت پیش روی خویش را گزینش کند، در زندگی کامیاب خواهد شد.