جناب نیکنام، آیا زرتشت ادعا می کند دین کاملی است؟ اگر این ادعا را دارد دلیلش چیست؟

پرسش: 

جناب نیکنام، آیا زرتشت ادعا می کند دین کاملی است؟ اگر این ادعا را دارد دلیلش چیست؟

پاسخ: 

 

زرتشت در سروده هایش، هیچگونه  هماوردخواهی(:ادعایی)، در هیچ موردی نکرده است. او بامرتوها(:مردم) سخن می گوید و باور دارد که همه با آزادی واختیار، در هر زمان و هرجایگاهی که باشند، پروانه(:اجازه) دارند به ارزش های مرتوگانی(:انسانی) برسند. هرکس شایستگی دارد با داشتن رفتار وکردار نیک وسخنی شیوا و درست، که برگرفته از اندیشه نیک وخرد رسا است. زندگی خویش را سپری کند واین شیوه برای رسیدن به جایگاه باشکوه مرتوگانی بسنده است.

 

رسایی(:‌کامل بودن) یک دین به چَِمار(:معنی) چیست؟ بزرگمهرمی گوید: «همه چیز را همگان دانند و همگان تاکنون از مادر نزاده اند». اگر بپذیریم که جهان در روزگاری به دین و فلسفه ای رسا برای زندگی مرتوگان(:بشر) دست یافته است، ازآن پس به هیچ نسک(:کتاب)، آموزشگاه، دانشگاه، پژوهش و دانشمندی نیاز نخواهیم داشت تا برآن شوند تا راهکاری تازه وگویا برای زندگی مرتوگان پدید آورند و او را به سوی رسایی (:تکامل) وپیشرفت رهنمون باشند.

 

زرتشت با پدیدارساختن آموزه هایی که بنیان آن راستی، برابری، آزادی وخردمندی است، به خرد هر مَرتو(:انسان) پروانه می دهد که در هر مکان با یاری از دانش زمان، رسا بودن زندگی خویش ودیگران را اندک اندک آزمایش کند نه اینکه چشم بسته، با پندار به اینکه کدام دین وسخنانی بالاتر وکامل تر است! به آن روی آورد.