جناب نیکنام، آیا دردین زرتشت، سخن و یا سفارشی برای پذیرفتن و یا گسترش این دین شده است؟ آیا گرویدن به این دین برای همه امکان پذیر است؟ از کسی که بخواهد به این دین در آید چه برخوردی خواهد شد؟

پرسش: 

جناب نیکنام، آیا دردین زرتشت، سخن و یا سفارشی برای پذیرفتن و یا گسترش این دین شده است؟  آیا گرویدن به این دین برای همه امکان پذیر است؟  از کسی که بخواهد به این دین در آید چه برخوردی خواهد شد؟

پاسخ: 

سراسِراندیشه و بینش زرتشت برای گسترش آیین راستی و خرد ومبارزه با اندیشه های پنداری ونادرست است. واین رویکرد یکی از سفارش های رستگاری بخشِ نخستین دینِ یکتانگری در جهان است.

 

زرتشت باور دارد که هرمَرتو(:انسان) که به دین راستی وخرد باورمند شده است، خویشکاری(:وظیفه) دارد تا در برانداختن کژاندیشی و فراخواندن(:دعوت) دیگران به آیین خردمندی کوشش کنند.

 

اشوزرتشت در یکی از بندهای گات ها می فرماید: «بهترین نیکی به دانشمندی برسد، که پیام راستین مرا، پیامی که از روی آیین راستی به رسایی و جاودانی، به کمال بی زوال می رساند، به مردم برساند وبفهماند، برای چنین کسی شهریاری خدای دانا در پرتوِ منشِ نیک گسترش پیدا خواهد کرد».

 

پذیرش این دین برای همه شدنی است، آشکار است که نه با زور(:اجبار) بلکه با گزینش از روی آزادی و با خواسته هرکس که در راستای خردمندی باشد. زیرا درهاتِ دیگری از«گات ها»زرتشت می فرماید:«بهترین گفته ها رابه گوش بشنوید، با اندیشهای ژرف به آن پیام بنگرید، سپس هرمرد و زن از شما، راه زندگی و دین خویش را با اختیاربرگزیند»

 

چگونه می توان باور به پیام زرتشت را درخود پرورش داد وچه برخوردی خواهد شد،؟ پیش از این در همین درگاه جستاری به نام "زرتشتی بودنی است، شدنی نیست" بیان شده است.