جمعیت زرتشتیان در جهان چه اندازه است؟

پرسش: 

جمعیت زرتشتیان در جهان چه اندازه است؟

پاسخ: 

پیروان اندیشه زرتشت کسانی هستند که اشا (:هنجار راستی در هستی) را برگزیده اند، از راستی در اندیشه، گفتار وکردارخویش بهره می گیرند. به اهورامزدا (:دانایی وآگاهی بیکران هستی مند) باور دارند. از خرافات وپندارهای نادرست دوری می کنند. به دین (: وجدان آگاه و بیدار) پای بندند. شادی پیشه دارند و خوشبختی خود را درخرسندی دیگران جستجو می کنند. از جنگ وبیداد وستم پرهیز می کنند. در زیستگاه، آب، هوا، خاک وآتش را آلوده نمی کنند. به تازگی و بالندگی می پردازند وهرگونه گزینشی را برپایه آزادی پیش می گیرند و چون بینش زرتشت، دین را ارثی نمی داندکه بایستی از خانواده به فرزند برسد وتنها برای نگهداری آیین ها، گویش وپوشش وتیره ویژه ای باشد بلکه به رفتار وکردار مرتوگان (:مردم) بستگی دارد؛ بنابراین چنانچه جمعیت جهان را هفت میلیارد نفر بدانیم. وفرض کنیم که چند میلیارد از این جمعیت پیرو راستی نبوده، از دانایی وخرد بهره ندارند. کژاندیش ودروغکارند. نادان، دزد وغارتگرند. تیره ونژاد خویش را برتر می دانند. به جنگ وکشتار دیگران می پردازند. خرافاتی بوده وبه سرنوشت خوب وبد باور دارند. زنان را پست تر از مردان دانسته و حقوق آنان را یکسان نمی گیرند و... بدین روی کمینه (:حداقل) دو میلیارد مرتو (:انسان) در چهان زندگی می کنند که نیک اندیش، راستکار، سازنده، نوگرا، شادمان، مهربان، باخرد، دانش گزین ودر اندیشه بهروزی دیگران بوده که چون از بینش زرتشت بهره گرفته اند، خود به خود از پیروان راه راستی وخردند که پیام آور ایرانی بدان اشاره کرده است. آشکار است که زرتشتی زادگان نیز تلاش دارند تا از پیروان نیک بینش زرتشت وبخشی از این جمعیت باشند.