جشن فروردینگان یزد روز بزرگداشت از روان و فروهر درگذشتگان

جشن فروردینگان یزد روز بزرگداشت از روان و فروهر درگذشتگان

آیین یادبود روان و فروهر درگذشتگان در جشن فروردین‌ گان همانند سال های پیش در آرامگاه یزد به صورت همگانی برگزار شد . موبد نیكنام در جمع حدود هزار نفر از همكیشان محله های مختلف یزد كه در این آیین شركت داشتند،شركت كردند در آغاز نماز و نیایش همگانی انجام شد سپس آفرینگان خوانی توسط جمعی از موبدان یزد انجام شد سخنانی درباره جایگاه جشن فروردینگان در سنت های زرتشتی بیان كرده، اشاره به احترام و جایگاه نیایش گاه ها داشتند كه نبایستی از تقدس آن كاسته شود و تلاش باید كرد تا با حضور پر رنگ خود اجازه ندهیم تا جایگاه تفرج برای دیگران باشد. 
زرتشتیان آیین جشن فروردین گان(فرودگ) را هر ساله در چنین روزی برپا می دارند و در شهرهای مختلف همراه با تهیه خوراكی های سنتی در مراسم آفرینگان خوانی شركت می كنند . جشن فروردین گان در آرامگاه یزد از سال 1364 به ابتكار اعضای انجمن دینی وابسته به انجمن یزد هر ساله به صورت همگانی و در پسین آن روز برگزار می شود . زرتشتیان یزد میوه ها و لرك اهدایی خود را به ستاد برگزار كننده می رسانند و موبدان در آغاز آفرینگان خوانی همكیشان را به نیایش همگانی دعوت می كنند . پس از پایان اوستا خوانی یكی از اندیشمندان سخنرانی دارد سپس لرك و میوه بین باشندگان تقسیم می گردد، برخی از خانواده ها با تهیه آش سنتی به یاد درگذشتگان خود از باشندگان پذیرایی می كنند