جشن سده گرامی باد

شنبه، دهم بهمن 1383

جشن سده گرامی باد            مكان : گرد همایی همکیشان در کوشک ورجاوند تهران

 

 

بخشنودی و یاری اهورامزدا خداوند جان و خرد 
بخشنودی فروهر درگذشتگان، آزاد زنان و مردان گیتی از آغاز تا انجام برای ارج گذاشتن به پیام جاودانه اشوزرتشت پیام آور راستی كه هنجار هستی را در در ایوپنتایواشهه می دانست برای پاسداری از سخن فردوسی نامدار كه گفت : 

چو ایران نباشد تن من مباد 

به پاس احترام به جانفشانی های فرماندهان ، سربازان و همه شهیدانی كه برای پویایی و پایایی ارزش های نیك انسان با اندیشه ، همت و پشتكار خود برگ های دفتر سرزمین راستی را با افتخار ورق زندند. 
بخشنودی روان و فروهر نیك اندیشانی كه بذر مهر و وفا ، گرمی و صفا را از سده های دور برگرفتند و در نهاد و كردار انسان ها پاشیدندو با اشك شوق، فداكاری ، از خود گذشتگی آن را آبیاری كردند. 
برای پیروی از نگرش رهروان راه دوست باید دست مهر به یكدیگر دهیم و نهال دوستی را در دشت زندگی یكدیگر بكاریم و عاشقانه پای كوبیم تا به سرچشمه خورشید رسیم و برای پایداری از شعله ها و زبانه های سرخ فام آتش این آفریده نیك اهورامزدا در دل و جان همه شما دوستداران مهر به هنگام غروبی دیگر از خجسته روز مهر از ماه بهمن و فرو رفتن مهر و خورشید و تا زمانی كه تاریكی بر آن باشد كه لشكر انگیزد و خون عاشقان ریزد، برآنیم كه: 

گل برافشانیم و مهر در ساغر هستی اندازیم، جوانه های آتش را از مجمر برگیریم و به جان هیمه های سده اندازیم تا ماجرای كشف آتش و مهار شدن آن را از سوی نیاكان خود آفرین گوییم. 
هویت ملی ایرانیان را گرامی داریم و آرزو كنیم تا سالی و سده ای دیگر: 

شعله ها برقرار ، 
گرمی ها پایدار، 
مهر ها افزون و روشنایی در دل و جان انسان ها جاودانه باد. 
سده گرامی باد