تشكیل نخستین نشست اعضای كانون رایزنی و پیشنهاد به امور نیایشگاه‌های زرتشتی

تشكیل نخستین نشست اعضای كانون رایزنی و پیشنهاد به امور نیایشگاه‌های زرتشتی

به دنبال چهارمین گردهمایی نهادها و سازمان‌های زرتشتی سراسر كشور كه به روز 27 و 28 اردیبهشت در شهر شیراز برگزار شد.

كانون رایزنی و پیشنهاد به امور زیارتگاه‌های زرتشتی تشكیل گردید، نخستین نشست به دعوت نماینده زرتشتیان و حضور نمایندگان انجمن‌ها در ورهرام روز از ماه خورداد در شهر یزد برگزار شد.

در این گردهمایی، موبد نیكنام از انجمن موبدان تهران، دكتر خسرو دبستانی از انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم مركز(اشا)، مهندس فرهاد كشاورزی از انجمن زرتشتیان تهران، خسرو قدس از انجمن زرتشتیان شیراز، مهندس مهربان پولادی از انجمن زرتشتیان اهواز، سهراب فیروزفرد از انجمن زرتشتیان یزد، گشتاسب بلیوانی از انجمن زرتشتیان شریف‌آباد، اردشیر فیروزفرد از انجمن زرتشتیان مریم‌آباد، بهروز جراح از انجمن زرتشتیان كوچه بیوك، رامین بامسی از كانون دانشجویان زررتشتی، جاوید شهریاری فر از انجمن یانشوران مانتره، آرش ضیاتبری از انجمن زرتشتیان كرمان و نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. 
نخست آقای نیكنام به اهمیت تشكیل این كانون در جهت هماهنگی امور نیایشگاه‌ها و بررسی نارسایی‌ها و تامین نیازهای این مكان‌های مقدس اشاره كردند و از نمایندگان انجمن‌هایی كه هر یك مسئول نگهداری و برنامه‌ریزی در زیارتگاه‌ها می‌باشند درخواست كرد تا در بیان خود به خواسته‌ها و مشكلات موجود در هر یك از نیایش‌گاه‌ها اشاره داشته باشند. گشتاسب بلیوانی از نیایشگاه‌های پیرسبز، هریشت و پارس‌بانو سخن گفته و به برخی از نیازهای آنها و همكاری انجمن‌های سراسر كشور در برپایی همایش همگانی همكیشان اشاره كردند. آقای بهروز جراح دربارة پیر ناركی و آقای اردشیر فیروزفرد نیز از ستی پیر و سرگذشت مالكیت پیر نارستانه صحبت كردند. 
در نخستین نشست به موارد گوناگونی اشاره شد و با اكثریت آرا برخی از پیشنهادها مورد تایید قرار گرفت و قرار شد تا از طرف نماینده مجلس به تمامی نهادهای زرتشتی ابلاغ شود تا به آگهی همكیشان سراسركشور رسانده شود. موارد تصویب شده در نخستین نشست عبارتند از: 
1- عنوان این كانون كه با مسئولیت نمایندة زرتشتیان در هر دوره مجلس پیشنهاد و برگزار خواهد شد " كانون رایزنی و پیشنهاد به امور زیارتگاه‌ها" خواهد بود. 
2- آنچه در نشست‌های این كانون بررسی و با رای گیری به تصویب خواهد رسید و به متولیان نیایشگاه‌ها انجمن‌ها، نهادها و همكیشان پیشنهاد خواهد شد دارای اهمیت بوده ، پیگیری و پیروی خواهد شد. 
3- در هر نیایشگاه اتاقی به عنوان مركز درمانی و خدمات پزشكی در نظر گرفته شود و با تامین بودجه تخت و لوازم كمك‌های اولیه پزشكی در آن دایر خواهد شد و پزشكان همكیش در هر روز ویژه حضور همگانی به نوبت نیازهای پزشكی را برآورده خواهند كرد. 
4- بودجه دولتی مربوط به نیایشگاه‌ها كه پیش از این توسط نماینده به هر یك از انجمن‌ها پرداخت می‌شد در نوبت بعدی با بررسی اعضای این كانون و تعیین میزان مورد نیاز هر نیایشگاه ، تعیین و تامین خواهد شد. 
5- نمایشگاه‌های فرهنگی با ارایه صنایع دستی، آثار هنری، كتاب، نوار و لوازم فرهنگی دارای مجوز در نیایشگاه‌ها ارایه شود كه در سال جاری انجمن یانشوران مانتره قرار شد تا این نمایشگاه را برپا كنند. 
6- تورهایی كه به صورت گروهی همكیشان را برای زیارت به نیایشگاه خواهند برد زیر نظر یكی از نهادهای جامعه زرتشتی در شهرستان‌ها اعزام شوند و پیش از آن با متولی هر نیایشگاه هماهنگی لازم انجام شود و تعداد افراد و اسامی آنان و تاریخ اسكان خود را گزارش دهند. 
7- در هنگام حضور همگانی 5 روز نیایشگاه به دلیل كمبود مكان اقامتی از پذیرفتن افراد غیر زرتشتی خود داری شود. 
8- سفارش تهیه فیلم و گزارش از مراسم آیینی در زمان حضور همگانی پذیرفته نخواهد شد و با برنامه‌ریزی متولی هر زیارتگاه‌ها در زمان‌هایی غیر از حضور همگانی انجام خواهد شد. 
9- نهادهای زرتشتی با هماهنگی لازم در تامین جوانانی برای برقراری نظم در هنگام حضور همگانی در نیایش‌گاه‌ها اقدام خواهند كرد. 
10-در هنگام حضور همگانی همكیشان، از پذیرش افرادی كه با لباس‌های نا مناسب شركت دارند یا هرگونه لوازم و خوراكی‌های غیر مجاز با خود داشته باشند جلوگیری خواهد شد. 
11- برای بازدید افراد غیر زرتشتی از نیایش‌گاه‌ها در طول سال با توجه به مقررات گردشگری، هزینه ورود و راهنمایی آنان دریافت خواهد شد و برای شروع در پیر سبز و پیرناركی ورودی مناسب همراه با اتاق نگهبانی ساخته خواهد شد تا ورود و خروج افراد غیر همكیش كنترل شده و پاسخگویی لازم به گردشگران داده شود. 
12- با یاری انجمن موبدان تهران بروشورهایی مناسب هر زیارتگاه چاپ و در اختیار متولیان هر نیایشگاه قرار داده شود تا به گردشگران داده شود. 
13-صندوق كمك‌های نقدی كه در هر نیایشگاه وجود دارد در هر سال چند نوبت با هماهنگی متولی آن نیایشگاه و حضور حد اقل 3 نفر از اعضای این كانون بازگشایی خواهد شد و مبلغ گردآوری شده در صندوق‌ها شمارش و صورتجلسه شده و به اگهی همكیشان خواهید رسید. 
14- خیله‌هایی در هر نیایشگاه در حال فرسودگی می‌باشند كه با مراجعه به سازمان میراث فرهنگی و دریافت كمك‌های این سازمان با سفارش نماینده زرتشتیان در مجلس بازسازی و مرمت خواهد شد. 
15-در هر نیایشگاه به هنگام حضور همگانی همكیشان مراكزی جهت تامین نیازهای خوراكی، بهداشتی و رفاهی ساده همكیشان فراهم شود. 
نخستین نشست به مدت 3 ساعت به طول انجامید و گزارش آن به تمامی نهادهای زرتشتی ارسال شد.