تسریع در صدور مجوز فعالیت انجمن ها و نهادهای اجتماعی زرتشتیان كه پس از انتخابات اعضای آنها ، تا كنون در دستور كار كمیسیون ماده 10 احزاب قرار نگرفته اند.

وزیر محترم کشور

تسریع در صدور مجوز فعالیت انجمن ها و نهادهای اجتماعی زرتشتیان كه پس از انتخابات اعضای آنها ، تا كنون در دستور كار كمیسیون ماده 10 احزاب قرار نگرفته اند. 
انجمن های زرتشتیان در شهر های زرتشتی نشین ایران وظیفه رسیدگی به امور اجتماعی ، رفاهی، خیریه، وضع آموزشی و فرهنگی افراد و برگزاری آیین و مراسم دینی و ملی را بر عهده دارند كه اگر مجوز فعالیت آنها به موقع صادر نگردد، بسیاری از این فعالیت ها در جامعه زرتشتی به كندی صورت می گیردكه موجب اختلال در كارها و در نهایت نگرانی و نارضایتی زرتشتیان را به دنبال خواهد داشت. 
انجمن زرتشتیان تهران و كانون دانشجویان زرتشتی از نهادهای اجتماعی هستند كه پس از چند ماه انجام انتخابات نیاز به صدور پروانه فعالیت جدید دارند از این رو انتظار می رود تا كمیسیون ماده 10 احزاب با پیگیری لازم به وظیفه قانونی خود عمل كند و هرچه زودتر پروانه فعالیت آنها را تمدید كند.