تذکر لازم به سایت گوگل برای تغییر نام خلیج عربی به دریای پارس

رییس جمهور گرامی، وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی

در اسناد چند هزار ساله کشور ایران و نقشه های باستانی که در موزه های معتبر دنیا وجود دارد نام پارس بر دریای بین کشور ایران و چند کشور عربی ثبت شده است ولی همچنان ادعای نادرست برخی از کشورهای عربی در سایت ها و مراکز خبری گزارش داده می شود که نام این دریا خلیج عربی است.لازم است تا از هر ابزار فرهنگی و سیاسی استفاده شود تا نام دریای پارس همچنان بر خلیج همیشه فارس به یادگار بماند.