تجدید نظر در چاپ مفاهیم كتاب بینش دینی اقلیت های دینی كه از سال 1363 تا كنون هیچگونه تغییری در چاپ جدید آن صورت نگرفته است.

وزیر آموزش و پرورش

مفاهيم كتاب هاي ديني براي دانش آموزان ، همراه با پيشرفت علم و تكنولوژي هرچند سال يكبار و گاهي در هر سال تغيير مي كندكه دانش آموزان با مطالب تازه و نگارش جديد كتاب ها روبرو شده تا در يادگيري آنان تاثير بهتري داشته باشد. 
بخشي از مطالب كتاب هاي ديني ويژه اقليت هاي ديني كه در سال هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي تنظيم شده است مربوط به انديشه هاي كمونيستي و ماترياليستي مي باشد كه گاهي از سوي برخي از گروهك ها در جامعه آن زمان مطرح مي گرديد ولي امروزه بر جامعه ايراني از هر قوم و مذهب بايسته است تا جواناني آگاه ، سازنده و باورمند به مفاهيم ديني و روح معنويت داشته باشد. بنابراين نيازمند نگرشي تازه و هدفمند است.