تجدید نظر درمورد احداث سد سیوند كه موجب آب گرفتگی آثار و میراث فرهنگی از دوره های باستانی ایران خواهد شد.

ریس جمهور محترم وزیر نیرو محترم

تذكر به رییس جمهور محترم، وزیر نیرو درباره تجدید نظر درمورد احداث سد سیوند كه موجب آب گرفتگی آثار و میراث فرهنگی از دوره های باستانی ایران خواهد شد. 
محوطه باستانی تنگه بلاغی یكی از مكان های ارزشمند و از یادگارهای بخش میراث فرهنگی ایران است زیرا آثار زیادی از دوره های تاریخی به ‌ویژه هخامنشی و ساسانی را در دل خود جای داده كه سرمایه مناسب و از گنج های پنهان این ملت به خصوص برای كشف و نمایش به جهانگردان خارجی و گردشگران به حساب می آید كه نمی توان بار دیگر آن را تجدید كرد، تمدن باستانی همراه با گذر زمان در این سرزمین شكل گرفته است و نیاكان هنرمندمان هم اكنون در بین ما حضور ندارند تا دوباره میراث فرهنگی خود را در بخش دیگری برپا سازند چرا اجازه داده اند وزارت نیرو با ایجاد سد سیوند ، بخش بزرگی را در زیر آب مدفون سازد. چه كسی باور دارد كه ارزش ذخیره آب بالاتر از حفظ میراث فرهنگی است و كدام كارشناس تایید می كند كه تنها در تنگه بلاغی امكان ذخیره آب وجود دارد، شایسته است با اقدام جدی و تجدید نظر ، تمدن، فرهنگ و همت نیاكان خود را پاس بداریم و آثار ملی این سرزمین را با دست خود نابود نسازیم.