برگزاری واژیشت گهنبار چهره میدیو شهم گاه و آفرینگان خوانی در آدریان تهران

برگزاری واژیشت گهنبار چهره میدیو شهم گاه و آفرینگان خوانی در آدریان تهران

زرتشتیان ساکن تهران همچون سنت هر ساله و گذشته خود آیین واژیشت گهنبار را در کنار آتشکده تهران بر پا کردند،این آیین هر سال شش بار توسط انجمن موبدان تهران و همکاری انجمن زرتشتیان تهران برگزار می شود . 
از سپیده دم بامداد روزی که آغاز فصل پنج روزه گهنبار است همکیشان به آتشکده می آیند و در این برنامه شرکت می کنند،موبد مهربان فیروزگری به سرایش یسنا می پردازد و همزمان ساقه های گیاه هوم را در هاون نرم کرده و با آب مخلوط می کند. 
در آغاز گاه هاون،آفرینگانی به یاد روان و فروهر هماروانان سروده می شود،در ابتدای آفرینگان خوانی امروز موبد کورش نیکنام از همکیشان در خواست کرد تا با اوستای کشتی به نیایش همگانی بپردازند و سپس این آیین توسط موبدان خورشیدیان،نیکنام،مانکجیان،مهربانی و نمیرانیان به اجرا در آمد.آفرینگان گهنبار،دهمان ،کرده سروش و همآزور دهمان بخش هایی از اوستا که در گهنبار سرودهمی شود. پس از آن موبد هرمزدیار خورشیدیان به اهمییت برگزاری واژیشت گهنبار در بهبودی جسم و آرامش روان انسان اشاره کرد و این گونه مراسم را دارای اهمییت ویژه دانست سپس موبد اردشیر خورشیدیان ،رییس انجمن موبدان تهران عملکرد و نیاز های این انجمن را گزارش دادند و از همکیشانی که واژ یشت گهنبار را یاری کرده بودند سپاسگزاری کردند. 
موبد نیکنام نیز به اهمییت حضور همکیشان در آیین واژ یشت گهنبار و در کنار آدریان اشاره کردند و به سه شیوه نزدیک شدن به خداوند در فرهنگ و باور ها اشاره کردند که عابد،زاهد و عارف این سه شیوه است و راه عرفان را اشو زرتشت بیشتر در پیامش اشاره می کند باید به قول حافظ که می فرماید: 
از آن به دیر مغانم ، عزیز می دارند 
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
تلاش کنیم د رهر زمانی که در این مکان حضور پیدا می کنیم به فکر فروزان کردن آتش و گرمای درون خود باشیم و بر آن شویم که هومت،هوخت و هورشت (اندیشه،گفتار و کردار نیک)را در خود بیشتر پرورش دهیم. 
آیین واژ یشت گهنبار با پزیرایی ناشتایی از باشندگان و پخش لرک و آب هوم در ساعت 8 بامداد پایان پذیرفت.