برگزاری نهمین گرد همایی زرتشتیانی که زادگاه آنان اله آباد بوده است

برگزاری نهمین گرد همایی زرتشتیانی که زادگاه آنان اله آباد بوده است

همکیشانی که خود و یا نیاکانشان زمانی در روستای اله آباد یزد ساکن بوده اند و بعدها به شهرهای دیگر رفته اند با ابتکار بیاد ماندنی که از طرف انجمن این محل انجام می شود به نوبت در هریک از شهر ها گرد هم می آیند و به بررسی اخبار ونیازهای روستای خود اشاره می کنند و ساعتی از روز را در کنار هم می گذرانند. 
در نشست امروز که نهمین گرد هم آیی بود پس از سرایش اوستا که توسط موبد نمیرانیان انجام گرفت آقای شاهرخ باستانی سرنشین انجمن زرتشتیان اله آباد برای همکیشان باشنده که نزدیک به 200 نفر بودند سخنانی گفتند و به اخبار گذشته روستا و بازسازی آدریان این محل اشاره کرده و با نمایش تصویر هایی از این روستا یاد گذشتگان را گرامی داشتند. 
نماینده زرتشتیان در جمع اهالی اله آباد سخنرانی کردند، ایشان پس از تقدیر از برپایی چنین گرد هم آیی با اشاره به حضور امام جمعه یزد در روستای اله آباد و در جمع زرتشتیان آن محل، آن را اقدامی سازنده و نیک انجمن برشمردند. 
آقای نیکنام افزودند با چاپ دفتر جدید احوال شخصیه زرتشتیان چند مورد لازم به قوانین جامعه اضافه شده از جمله تقسیم ارث به طور مساوی بین پسران و دختران که از مواد ارزشمند این آیین نامه می باشد. 
نماینده زرتشتیان به رویداد هفته آینده اشاره کردند که جشن اسفندگان را پیش رو داریم و بهتر است این روز را که از گذشته های دور این سرزمین به نام روز زن و مادر شکل گرفته است به خاطر داشته باشیم و آن را به فرزندان خود یاد آوری کنیم زیرا سپندارمزد یعنی روز عشق پاک و همان پدیده ای است که به تازگی از سوی غرب به شکلی دیگر و به نام روز عشق به ویژه بین جوانان از آن یاد می شود، ایشان در بخش دیگری از سخنان خود آموزش نکته های ارزشمند فرهنگ ایرانی و سنت های زرتشتی را در چنین گردهم آیی به جوانان سفارش کردند زیرا جوانان در آینده که جای بزرگتر ها را در انجمن ها و سازمان ها خواهند داشت بایستی آگاهی کافی و هوشمندانه از سنت ها و آیین ها با توجه به ویژگی های هازمان زرتشتی در ایران و جهان داشته باشند. 
نهمین گرد هم آیی همکیشان اله آبادی که در خانه نرگس تهران برگزار شده بود با پذیرایی ناهار که توسط یکی از بانوان خیر اندیش این روستا فراهم شده بود پایان یافت.