برگزاری ششمین همایش جوانان زرتشتی تهران با موضوع عزت واعتماد به نفس در ارتباط موثر با خود ودیگران در زمینه های ازدواج و کار

برگزاری ششمین همایش جوانان زرتشتی تهران با موضوع عزت واعتماد به نفس در ارتباط موثر با خود ودیگران در زمینه های ازدواج و کار

به ابتکار کمیسیون جوانان،اشتقال و ورزش وابسته به انجمن زرتشتیان تهران ششمین همایش در جشنگاه مارکار تهرانپارس برگزار گردید . 
این همایش با حضور نزدیک به 500 نفر از همکیشان به ویژه جوانان زرتشتی از ساعت 30/17 پسین آغازشد وتا ساعت 24 شب ادامه داشت . 
برنامه ها با گاتا خوانی آغاز شد سپس آقای مهندس فرهاد کشاورزی سرپرست کمیسیون جوانان انجمن ، گزارشی از همایش های قبلی را ارایه داده وبه آمارهایی اشاره کردند که در نظر خواهی جوانان به دست آمده است . 
در نظر خواهی همایش پنجم که با موضوع بحران هویت ومهاجرت وهمبستگی صورت گرفته بود 9/69 درسد از جوانان موضوع همایش را خوب وعالی ذکر کرده بودندو 8/46 درسد نیز در مورد آزمون های فرهنگی وعلمی رای مثبت داده بودند .در مورد خواسته ها 1/46 درسد از جوانان نظر دادند که در مورد ازدواج برنامه ریزی بیشتری از طرف مسولین و نهادها انجام گیرد 8/11 درسد نیز باور داشتند تا تریبون آزاد در اختیار جوانان قرار گیرد تا به نارسایی ومشکلات خود اشاره کنند و 7/10 درسد نیز خواستار گوش فرا دادن به سخنان اندیشمندان واستادان رشته های گوناگون بودند. 
آقای نیکنام نماینده زرتشتیان در سخنان خود به اهمیت شرکت جوانان در برنامه ها اشاره کردند و امید های آینده ایران وجامعه را جوانان برشمرده وسفارش کردند تا از تجربه ونکته نظر های بزرگترها نیز استقبال کنند وبا پیشرفتی که نسبت به دانش روز کسب می کنند به هویت فرهنگی واجتماعی خویش نیز نگاهی ویژه داشته باشند . 
برنامه ها با موسیقی سنتی توسط جوانان همکیش ادامه یافت ودو گروه همنوازی ساز ایرانی داشتند ودختر خردسالی نیز با ویلون به هنرمندی پرداخت که برای تشویق بیشتر هنرمندان این رشته در جامعه زرتشتی به آنان هدایایی تقدیم شد . 
پرسش های دینی ، فرهنگی وعلمی در بخش مسابقه مطرح گردید وجوانانی نیز که پاسخ درست دادند با هدایایی ارزشمند تشویق شدند به این انگیزه که سطح آگاهی خود را در بخش های گوناگون افزایش دهند . 
برنامه ها را سرکار خانم پشوتنی در مورد اعتماد به نفس ادامه دادند و با سخنان کارشناسی و بیان دیدگاه خود نسبت به خوشبختی ، شیوه رسیدن به آن را برای جوانان برشمردند. 
درپاپان برنامه ها ضمن پذیرایی از جوانان و باشندگان ، همایش جوانان با برنامه های شاد ادامه یافت و یکی از نکاتی که جوانان در این همایش در یافتند این که با لباس های ساده وهمیشگی که پوشیده باشند نیز می توان در همایش ها وشادی ها شرکت کرده ونیازی به برنامه ریزی سنگین و پرخرج برای حضور در شادی های یکدیگر ندارند.