برگزاری جشن فروردینگان،فردوگ به یاد روان و فروهر درگذشتگان

برگزاری جشن فروردینگان،فردوگ به یاد روان و فروهر درگذشتگان

نخستین جشن ماهیانه در هر سال فروردینگان است که به آن فردوگ می گویند در ماه فروردین هنگامی که روز فروردین فرا می رسد به یاد فروهر نیاکان جشنی در کنار مزار در گذشتگان برپا می گردد. 
خانواده هایی که از یک سال پیش تاکنون درگذشته ای داشته اند سفره ای در محل آرامگاه می گسترانند و بر آن عکسی از در گذشته به همراه روشنایی ، سبزه ، آب و خوراکی های سنتی می گذارند و از آشنایان و کسانی که به آنان سر می زنند پذیرایی میکنند. 
باشندگان کندر و عود بر آتش مینهند تا هو ا را خو.شبو کرده باشند.امسال نیز در تمام شهر های زرتشتی نشین با همکاری انجمن ها و نهاد های زرتشتی و شرکت همکیشان جشن فروردینگان گرامی داشته شد. 
نماینده زرتشتیان در جمع همکیشان ساکن یزد که به آرامگاه رفته بودند شرکت کردند.موبدان پس از نیایش همگانی به سرایش آفرینگان پرداختندو از فروهر درگذشتگان و هما روانان یاد کردند سپس آقای نیکنام به سخنرانی پرداخته و به فلسفه جشن نوروز و فروردینکان اشاره کردند ایشان برخی از ویژگیهای ارزشمند فرهنگ زرتشتی را بیان کرده و آرزو کردند تا همه بتوانند با رفتار نیک وبرگرفته از پیام اشو زرتشت شایستگی پیروان راستی را داشته باشند. 
موبد نیکنام در بخش دیگری از سخنرانی های خود به گوشه هایی از عملکردشان در دوران نمایندگی مجلس اشاره کرده و به نقل از بزرگمهر حکیم گفتند: همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند،بنابرین همفکری و پیشنهادهای اندیشمندان را خواستار شدند تا درخدمتگزاری جامعه پیروز تر باشند. 
جشن فروردینگان در قصر فیروه تهران و آرامگاه شهر های دیگر نیز برپا گردید.