برگزاری جشن سده و آتش افروزی در كوشك ورجاوند تهران

برگزاری جشن سده و آتش افروزی در كوشك ورجاوند تهران

سخنرانی دكتر كورش نیكنام در حضور همكیشان ، اندیشمندان و میهمانانی كه درگردهمایی جشن سده حضور داشتند ، سده امسال با همكاری انجمن زرتشتیان تهران ، سازمان جوانان زرتشتی، انجمن موبدان و دیگر نهادها در كوشك ورجاوند برپا شد، در این همایش كه تنی چند از نمایندگان مجلس موبد كورش نیكنام را همراهی می‌كردند، غرفه‌ های مختلف فرهنگی و خدماتی نیز دایر شده بود، در بخش های گوناگون به ویژه به هنگام آتش افروزی موزیك نیروی انتظامی و موزیك محلی خرم آباد‌همكاری داشتند.