برگزاری آیین آفرینگان خوانی برای تندرستی و شادی همکیشان ساکن کرمان

برگزاری آیین آفرینگان خوانی برای تندرستی و شادی همکیشان ساکن کرمان

به هنگام آغاز سپیده دم امرداد روز از ماه شهریور همکیشان ساکن کرمان در محل تالار آدریان این شهر حضور یافتند تا برای تندرستی یکدیگر با سرایش بخش هایی از اوستا گرد همایی شادمانه داشته باشند،نخست موبدان هرمزدی،هنگامی و فروهری سرود های آفرینگان را در پای چیدنی های سفره گهنبار با آواز دلنشین اجرا کرده و همکیشان با آفرینامه و ویسپو خاترم آنان را همراهی کردند سپس آقای نیکنام در سخنانی به اهمییت برگزاری چنین برنامه های سنتی برای پویایی و همازوری و نیایش های همگانی اشاره کرده و از انجمن زرتشتیان و جوانان زرتشتی کرمان در تدارک برنامه گهنبار خوانی و موبدان در اجرای آن سپاسگزاری کردند. 
موبد نیکنام در کنار موبدان ساکن کرمان به نیایش همگانی پرداخته و با نو کردن کشتی و سرایش اوستای تندرستی برای همه نیکان روزگار به ویژه همکیشان ساکن کرمان آرزوی بهروزی کردند. 
همکیشان از ناشتایی کاملی که با هزینه خودشان و به صورت گهنبار توجی فراهم شده بود پذیرایی شدند و در بخش بعدی در تالار آدریان حضور یافتند تا به سخنان نماینده خود در مجلس شورای اسلامی گوش دهند.آقای نیکنام به بخش هایی ازسخنان خود به عملکرد خویش در جایگاه نمایندگی مجلس اشاره کرده و در مورد بازنگری اساسی آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان و تغییرات آن از جمله قانون ارث برای دختران و پسران اشاره کردند سپس به پرسشهایی که همکیشان ساکن کرمان در موارد فرهنگی و اجتمایی داشتند پاسخ دادند.