برپایی گهنبار خوانی در تالار دبیرستان انوشیروان جی تاتا

برپایی گهنبار خوانی در تالار دبیرستان انوشیروان جی تاتا

شركت و سخنرانی دكتر كورش نیكنام در مراسم گهنبار خوانی دبیرستان انوشیروان جی تاتا كه با برنامه ریزی انجمن زرتشتیان تهران و همكاری انجمن موبدان تهران برگزار شده بود در این جشن كه بیش از 300 تن از همكیشان حضور داشتند پس از آفرینگان خوانی موبدان، موبد نیكنام در سخنان خود به اهمیت برپایی جشن ها و مراسم پرداختند و خواستار توجه بیشتر آموزش و پرورش، كادر اداری آموزشی آموزشگاه‌های زرتشتیان شدند و به انجمن پیشنهاد دادند تا تصویری از اشوزرتشت را نیز در تالار این دبیرستان فراهم كنند.