برپایی واژیشت گهنبار و آفرینگان خوانی چهره همس پت میدیم گاه در آدریان تهران

برپایی واژیشت گهنبار و آفرینگان خوانی چهره همس پت میدیم گاه در آدریان تهران

هر ساله در آغاز پنجه بزرگ و شروع گاه گاتابیو،آخرین جشن گهنبار در سال برپا می گردد.زرتشتیان بر اساس سنت پیشیان خود در پنجه کوچک که 10 روز مانده به نوروز است ،خانه تکانی نوروزی را انجام داده و به ویژه یر آنند تا کینه و خشم و حسد و...را از دل و جان بزدایند و با شادمانی به استقبال جشن نوروز بروند آنان با برپایی گهنبار پنجه به یاد روان و فروهر درگذشتگان خود به داد و دهش می پردازند.غذاهای سنتی فراهم می آورند و در بینش استوره ای گذشته بر این باورند که روان و فروهر درگذشتگان با آنان به سر می برند،پس تلاش دارند تا شادمانی،پاکی،یکدلی و همازوری را در جلوه های نیک زندگی خود افزون سازند. 
در آغاز گهنبار پنجه امسال با برنامه ریزی انجمن موبدان تهران و همکاری انجمن زرتشتیان در محل آدریان تهران آیین واژیشت گهنبار یرپا گردید،موبد مهربان فیروزگری در جایگاه زوت به سرایش یسنا پرداخت تا با سنت دیرینه ساقه های گیاه هوم را در هاون نرم و با آب مخلوط کتد،آفرینگان خوانی گهنبار نیز با حضور همکیشان در پیرامون جایگاه آذر و بیرون از آن برگزار شد. 
موبد نیکنام با سرودن بخش هایی از آفرینگان با همراهی موبدان در گاه هاون نخستین روز گهنبار را گرامی داشتند،در این گرد هم آیی نماد روشنایی با هدف همازوری همراه با بوی خوش کندر در آتش دان به یاری گرفته شد. 
در پایان برنامه موبد اردشیر خورشیدیان به اهمیت برپایی گهنبار اشاره کردند و به چگونگی پدیدار شدن مراسم چهار شنبه سوری در تاریخ ایران پرداختند،آقای نیکنام نیز پیشاپیش جشن نوروز را به باشندگان شادباش گفتند و با فراز آمدن نوروز به همکیشان سفارش کردند تا بر اساس پیام اشوزرتشت در سال جدید تلاش کرده تا خوشبختی و شادمانی را برای دیگران فراهم سازند.