برپایی همایش پزشكان زرتشتی در نخستین گردهمایی با برنامه ریزی انجمن زرتشتیان تهران

برپایی همایش پزشكان زرتشتی در نخستین گردهمایی با برنامه ریزی انجمن زرتشتیان تهران

نماینده زرتشتیان در همایش پزشكی زرتشتی كشور كه در پی دعوت انجمن زرتشتیان تهران برگزار شده بود شركت كردند. در این همایش یك روزه پزشكان ضمن آشنایی با یكدیگر خواستار تشكیل كمیسیونی شدند كه به مسایل گوناگون پزشكی و بهداشت در جامعه نظر داشته باشند. نیكنام در آغاز برنامه ضمن تشكر از انجمن زرتشتیان تهران برای برپایی این همایش، هم اندیشی پزشكان زرتشتی را گرامی داشتند، به اهمیت پزشكی و رشته های آن در اوستا اشاره كردند و از پزشكان خواستند تا مانند همیشه با اخلاق و برخوردی كه شایسته فرهنگ زرتشتی است با بیماران و در محل كار بهره بگیرند تا همچنان الگوی نیك رفتاری بمانند. 
پزشكان زرتشتی سراسر كشور در همایش هایی كه خواهند داشت برآنند تا مركزی را به ثبت به صورت خیریه به ثبت برسانند و با توجه به تخصص های گوناگون كه در رشته پزشكی دارند به نیازهای پزشكی و درمانی همكیشان در سراسر ایران بپردازند.