برپایی كلاس‌های آموزش دینی و فرهنگ زرتشتی در موسسه پورچیستا

برپایی كلاس‌های آموزش دینی و فرهنگ زرتشتی در موسسه پورچیستا

در این كلاس‌ها دین دبیره، اوستا و آموزش‌های گاهانی به یاری آموزگارانی كه پیش از این دوره های آموزش خود را گذرانده اند.تدریس می‌شود، به پیشنهاد این موسسه موبد اردشیر خورشیدیان رییس انجمن موبدان برای پاسخگویی به برخی از پرسش ها در ادامه كلاس‌ها به پورچیستا دعوت شده بودند. 
نماینده زرتشتیان نیز در بخشی از سخنان خود كه در جمع دین‌آموزان انجام شدبه ویژگی‌های ارزشمند فرهنگ زرتشتی از جمله خردورزی، راستی، شادمانی‌، جهانشمول بودن اشاره كردند و ادامه دادند كه در دنیای امروز افتخار ما باید این باشد كه پیرو آیینی هستیم كه این ویژگی های ارزشمند را در خود تا به امروز نگهداری كرده است . خردمندی را سفارش می كند. راستی را برای خود برگزیده و برای دیگران آرزو می كند و آیینی است كه برای قشر خاصی از مردم و یك قوم ویژه نیامده است بلكه برای همه مردم جهان آمده و آنان را با هر رنگ ونژاد و ملیتی به اخلاق نیك دعوت می كند پس این آیین جهانشمول است .