برنامه پایانی جام ورزشی راستی در خرمشاه یزد

شركت موبد كورش نیكنام در مراسم پایانی جام ورزشی راستی در خرمشاه كه با تلاش انجمن زرتشتیان و جوانان علافه مند این محل هر ساله برگزار می شود ، نماینده زرتشتیان در بخشی از سخنان خود به انجمن ها سفارش كردند تا بیشتر به فكر تن و روان جوان ها باشند و از بودجه ورزشی كه در اختیار آنان قرار می گیرد تنها در این راستا بهره بگیرند.