برقراری نخستین ردیف بودجه برای جامعه زرتشتیان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی

با پيشنهاد نماينده زرتشتيان و ديگر نمايندگان اقليت هاي ديني و پيگيري هاي دكتر كورش نيكنام، نخستين بودجه براي زرتشتيان در رديف قرار گرفت اين رديف ويژه در سال جاري مبلغ 17 ميليارد و پانصد ميليون ريال كه است به شمارة 503784 در رديف بودجه به ثبت رسيد و در پايان هر سال به هنگام ارايه بودجه از سوي دولت و تاييد آن از سوي مجلس، قابل افزايش و تغيير خواهد بود، پيشنهاد اختصاص اين بودجه براي موارد گوناگوني شامل تعمير و بازسازي مراكز آموزشي، آدريان، نيايش‌گاه‌ها، كلاس‌هاي ديني، ياري رساني به مربيان ديني، خانواده شهدا، نيازمندان، هنرمندان ، بنياد و تجهيز مراكز ورزشي، رفاهي و آنچه مورد نياز همكيشان در محل باشد به كميسيون تلفيق بودجه داده شد و مورد تصويب قرار گرفت، انتظار مي‌رود كه انجمن‌ها و سازمان‌هاي زرتشتي در ايران با تنظيم و پيشنهاد طرح‌هاي اجرايي خود، در استفادة بخشي از اين بودجه كه به هر يك از آنان تعلق مي‌گيرد در جهت بهبود مواردي كه خواستة واقعي همكيشان در آن محل است، مورد استفاده قرار دهند 
سهم نخستین ردیف بودجه برای جامعه زرتشتیان ایران 368 میلیون تومان بود كه پس از دریافت به حساب انجمن ها و نهادهای زرتشتی نسبت به نیاز آنان و خدمت رسانی به تعداد جمعیتی كه زیر پوشش داشتند واریز گردید. انجمن زرتشتیان تهران ، كرمان ، شهر و روستاهای یزد ، اصفهان ، شیراز، اهواز ، كرج،‌ سازمان جوانان یزد و تهران و كرمان، سازمان زنان زرتشتی ، كانون دانشجویان، آموزشگاه هاو، مهد كودك های زرتشتیان ، بنیادهای فرهنگی و خیریه، و نشریه ها هریك سهمی از این بودجه را دریافت كردند