بررسی علّت تحولات نخستین انسان از یمه تا کیومرث، در اسطوره های زردشتی

بررسی علّت تحولات نخستین انسان از یمه تا کیومرث، در اسطوره های زردشتی

بررسی علّت تحولات نخستین انسان از یمه تا کیومرث، در اسطوره های زردشتی

 

 

|۱۳:۷,۱۳۹۵/۳/۲۹| 

 

فاطمه وفایی - ابوالقاسم اسماعیل پور

چکیده: اسطوره های زردشتی مثل تمام اسطوره ها از دوره ای به دورۀ دیگر دستخوش تغییر و تحولاتیشده اند. این تغییرات به دلایل متعددیصورت گرفته است؛ ازجمله تغییر ساختار اجتماعی، شیوه های تولیدی و نوع ادارۀ حکومت. این عوامل در ارتباطی دوسویه با باورهای دینی قرار دارند؛ یعنی هم از آنها تأثیر گرفته اند و هم بر آنها تأثیرگذاشته اند. اسطورۀ نخستین انسان نیزکه بخشی از اسطورۀ آفرینش است، تغییر یافته است. پس از سکونت بخشی از قوم آریایی در نجد ایران، جامعۀ ایرانی شکل گرفت. به تدریج این قوم دستخوش تغییراتیشد و به این ترتیب، اسطورۀ ایرانی بنا به نیازهای جدید جامعۀ ایرانی و با توجه به شرایط جدید با این تغییرات سازگار شد. یمۀ آریایی(نخستین انسان) نقش مهم شاه نخستین و سپس شاه آرمانی را بر عهده گرفت و برخی از ویژگی های نخستین انسانییمه به مهم ترین چهرۀ اسطوره ای زردشتی،یعنی نخستین انسان بدل شد. پژوهش حاضر به بررسی این دگرگونی می پردازد.

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی سال دوازدهم بهار 1395 شماره 42

دریافت مقاله

منبع خبر: 
پرتال جامع علوم انسانی