بررسی دلیل تخریب پل نگین مربوط به دوره اشکانی در مسجد سلیمان و دستور نگهداری میراث فرهنگی مشابه آن در کشور

رییس جمهور محترم،وزیر راه و ترابری

معماری گذشته این سرزمین که هم اکنون میراث فرهنگی بی همتای این کشور به حساب می آید در گذر زمان مورد خشم بعضی از نا آگاهان و گاهی تعصب نابخردان قرار گرفته و نابود شده است.آنچه هم اکنون باقی مانده در بخش گردشگری به ویژه برای جهانگردان دیگر کشور ها از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.با چه انگیزه ای اداره راه و ترابری خوزستان پل 2200 ساله نگین که 60 متر طول داشت را تخریب کرده تا پل جدید بسازد . با توجه به اینکه پل نگین در مسجد سلیمان بخشی از معماری سالم دوره اشکانی بوده چرا سازمان میراث فرهنگی آن را حفظ نکرده و با کدام مجوز تخریب شده است؟