بررسی دلیل تخریب آثار محوطه باستانی"پل بریده" در چهار محال و بختیاری

رییس جمهور محترم،وزیر راه و ترابری

وزارت راه و ترابری در ادامه راه سازی بین خوزستان و لردگان در استان چهار محال و بختیاری،شبانه اقدام به تخریب بخشی از میراث فرهنگی دوره هایی از ایران باستان در این شهر در منطقه پل بریده کرده است با توجه به این که این مکان در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است چگونگی صدور مجوز تخریب و یا اقدام غیر قانونی اداره راه و ترابری محل را بررسی و از ادامه چنین اقدامی که سبب از بین رفتن ذخیره های مادی و معنوی کشور است جلوگیری شود.