بررسی تطبیقی ایزدان داوری در اوستا و شاهنامه

بررسی تطبیقی ایزدان داوری در اوستا و شاهنامه

بررسی تطبیقی ایزدان داوری در اوستا و شاهنامه / قدسیه رضوانیان - محمد زارعی

 

 

|۸:۰,۱۳۹۵/۳/۲۵| 

 

 

 

چکیده: «مهر» در اساطیر ایران ایزد داوری و پیمان است که پیوندی استوار با خورشید دارد و در انجام خویشکاری خود از او یاری می گیرد. دو ایزد «سروش» و «رشن» نیز «مهر» را در کار داوری همراهی می کنند. هر یک از این ایزدان علاوه بر داوری، خویشکاری های دیگری نیز برعهده دارند که از آن میان می توان به برکت بخشی، همراهی با روان مرده، راستی و نبرد با دیوان اشاره کرد. از این رو در این مقاله کوشیده ایم با روش اثباتی و بر اساس تحلیل محتوا نخست نشان دهیم که ویژگی های ایزدان داوری چیست و همچنین این ویژگی ها چه پیوندی با ایزد داور در شاهنامه دارند. در این پژوهش گذشته از ابیاتی که آشکارا بر داوری مهر و خورشید گواهی می دهند، مواردی را نیز که بر اساس محور همنشینی کلام با واژه «داور» ارتباط دارند، و نشانه حضور ایزدان داوری ایران باستان به شمار می روند، بررسی کرده ایم.

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی سال یازدهم زمستان 1394 شماره 41

دریافت مقاله

منبع: پرتال جامع علوم انسانی

منبع خبر: 
پرتال جامع علوم انسانی