بازگشایی تالار دبیرستان فیروزبهرام پس از بهسازی و آراسته شدن به لوازم جدید نور و صدا

بازگشایی تالار دبیرستان فیروزبهرام پس از بهسازی و آراسته شدن به لوازم جدید نور و صدا

تالار دبیرستان فیروز بهرام كه با هزینه خانواده روانشاد منشنی بازسازی و به امكانات جدید مجهز شده بود با آفرینگان‌خوانی موبدان در حضور جمعی از دبیران، دانش آموزان و خانواده های زرتشتی بازگشایی شد، نماینده زرتشتیان در این گردهمایی پیرامون نقش دادودهش در زندگی اجتماعی زرتشتیان سخنرانی و اشاره كردند كه ما امكانات رفاهی خوبی درهرشهر و روستاداریم،بایدبرنامه ریزی هوشمندانه داشته باشیم تا جامعه به خوبی از آنها بهره مند شود. 
آقای نیكنام از خانواده منشنی كه این ابتكار را انجام داده بودند و با داد و دهش خود به آموزش فرزندان ایران توجه داشته اند سپاسگزاری كردند . در بازگشایی سالن فیروزبهرام یكی از فرزندان زنده یاد فریدون زرتشتی كه سال ها پیش با هزینه ایشان و برادرشان موبد مهربان زرتشتی دبیرستان فیروزبهرام به نمایندگی مهندس رستم فرخنده تعمیر اساسی شده بود نیز حضور داشتند و هدایایی كه از طرف مهندس راسخی مدیریت دبیرستان فیروزبهرام تهیه شده بود توسط موبد نیكنام به خانواده فریدون زرتشتی تقدیم گردید.