بازگشایی آموزشگاه های زرتشتیان در آغاز سال تحصیلی جدید

بازگشایی آموزشگاه های زرتشتیان در آغاز سال تحصیلی جدید

اول مهر ماه در تاریخ ایران آغاز سال تحصیلی است و دانش آموزان با شور وشوق فراوان به سوی دانش اندوزی گام به راهی می گذارند که پایان آن پیشرفت ودانایی است . آموزشگاه هایی را جامعه زرتشتیان از دیرباز برای آموزش وپرورش فرزندان ایران بنا کرده اند که همه ساله شاهد ثبت نام دانش آموزان فراوانی است ، برخی از آنها هم اکنون به صورت خاص است وتوسط زرتشتیان ونهاد های جامعه اداره می شود . دبیرستان فیروزبهرام ،راهنمایی رستم آبادیان و دبستان جمشید جم در تهران ودبستان دینیاری در یزد از آموزشگاه های ویژه زرتشتیان است . در کنار آن برخی از آموزشگاه ها نیز که زمانی زرتشتیان دایر کرده اند هم اکنون در اختیار آموزش وپرورش شهرستان ها قرار گرفته وهمه دانش آموزان از آن بهره می گیرند . دبیرستان انوشیروان جی تاتا ، راهنمایی گشتاسب فلفلی و دبستان گیو در تهران ، مدارس دخترانه وپسرانه مارکار ، دبیرستان کیخسروی و دبستان خسروی در یزد ودبیرستان ایرانشهر در کرمان از جمله آنان است . 
در روز آغازین سال تحصیلی جدید نماینده زرتشتیان به همراه موبد مزدیسنی نایب رییس انجمن موبدان تهران در مراسم بامدادی و بازگشایی مدارس جمشید جم ، فیروزبهرام و رستم آبادیان شرکت کرده و همراه با سرودن بخش های کوتاهی از اوستا و هم صدا با دانش آموزان در سخنان خود آغاز سال تحصیلی را به خانواده ها ودانش آموزان زرتشتی خجسته باد گفتند . 
آقای نیکنام به بچه های این مدارس یاد آوری کردند که هر آموزشگاهی خانه دوم آنان است وهمانند خانه اصلی خویش کوشش کنند تا آن را پاک ومرتب نگهدارند و کاری کنند که پدر ومادر واجتماع پس از گذشت 9 ماه از سال تحصیلی از عملکرد آنان در یاد گیری خشنود گردند، نماینده زرتشتیان گفتند : آینده جامعه ایران به دست شما جوانان اداره خواهد شد بنابراین همچون گذشته کاری کنیم که سرافرازی و آبادانی ایران تداوم داشته باشد وهر کدام با کسب دانش وهنر در آینده نقش مهم وکلیدی در ایران داشته باشند . 
در اول ماه مهر ، رییس واعضایی از انجمن زرتشتیان تهران نیز در آموزشگاه های دیگر حضور یافتند و به دانش آموزان خوش آمد گفتند.