بازگشایی آرامگاه شیراز پس از تعمير اساسی كه از سال پيش انجام شده بود

بازگشایی آرامگاه شیراز پس از تعمير اساسی كه از سال پيش انجام شده بود

با بخشی از بودجه اختصاصی نماینده زرتشتیان ،انجمن زرتشتیان شیراز بخش‌هایی از آرامگاه این شهر شامل دیوار، اتاق‌ها و فضای بیرونی را كه از سالیان پیش فرسوده و آسیب دیده شده تعمیر و بازسازی كلی كرده و در تاریخ 21 مهر ماه با دعوت از همكیشان و اجرای مراسم گهنبارخوانی به یاد هماروانان و فروهر درگذشتگان آن را بازگشایی كرد. موبد نیكنام با حضور در جمع زرتشتیان شیراز و شركت در مراسم گهنبارخوانی در سخنان خود از انجمن شیراز و كسانی كه در بازسازی این مكان همت و تلاش داشته اند سپاسگزاری كردند. ایشان با ترجمه بخشی از اوستا كه در مراسم سروده شد، به نقش داد و دهش در فرهنگ ایران باستان اشاره كردند كه نمونه بارز آن در گاهنبار شكل گرفته و هر فرد نسبت به توان مالی و بدنی خود باید پرداخت بخشی از هزینه‌های این مراسم یا با شركت در مراسم و تهیه خوردنی‌های سنتی گهنبار را یاری كند تا، خویشكاری(وظیفه) خود را به جامعه ادا كرده‌باشد.