بازنگری و چاپ كتاب بینش دینی مشترك اقلیت های دینی

وزیر محترم آموزش و پرورش

تذكر به وزیر محترم آموزش و پرورش درباره بازنگری و چاپ كتاب بینش دینی مشترك اقلیت های دینی 
تذكری به شماره 41522/12/د مورخه 24/5/1383 به وزیر پیشین داده شد و قرار بود مفاهیم كتاب بینش دوره پیش دانشگاهی و دوره مشترك تحصیلی دانش آموزان كه از سال 1363 تاكنون تجدید چاپ نشده است و از كیفیت و كمیت مناسبی برخوردار نیست ، تغییر و مجدد چاپ شود كه تا كنون اقدام نشده است ترتیبی داده شودتا در سال تحصیلی آینده كتاب جدید و مناسب در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.