بازنگری و اصلاح واژه مرداد در تقویم رسمی ایران

ریس جمهور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بازنگری و اصلاح واژه مرداد در تقویم رسمی ایران 
اسامی دوازده ماه در گاه شماری هر سال خورشیدی برگرفته از واژه گانی است كه در فرهنگ ایران باستان دارای معنا و تعریفی ویژه و ارزشمند است، در اسامی دوازده ماه، واژه مُرداد به نادرستی جای گرفته و معنای آن برخلاف فرهنگ اصیل ایران است زیرا مرداد یعنی مرگ و نیستی و اَ كه حرف نفی است هنگامی كه در آغاز واژه قرار گیرد آن را به امرداد تبدیل می كند و معنای آن را به بی مرگی و جاودانگی تغییر می یابد بیگمان در فرهنگ واژگان هر یك از ماه های ایرانی كه همه از پویایی ، امیدواری، سازندگی، پیشرفت و نیك اندیشی یاد می كند جایگاهی برای مرگ و نیستی وجود ندارد و لازم است از سوی وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویم سال آینده واژه مرداد به امرداد تبدیل شود.