بازدید از آموزشگاه های گیو و گشتاسب در پی دعوت انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه ها

بازدید از آموزشگاه های گیو و گشتاسب در پی دعوت انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه ها

آقای نیكنام در جمع دانش‌آموزان و مربیان و اعضای انجمن اولیا مربیان مدرسه راهنمایی گشتاسب و دبستان گیو شركت كردند و ضمن سخنرانی برای دانش‌آموزان به امتیازهای حضور در آموزشگاه‌های زرتشتی اشاره كردندو از كتابخانه، تالار گردهمایی، آزمایشگاه، فضای ورزش، نیایشگاه و بخش‌های گوناگون این مدارس بازدید و برای جبران كمبودهای آنان پیشنهادهایی ارایه كردند. 
این آموزشگاه ها از بناهای قدیمی و با سابقه تهران می باشند كه در منطقه 6 آموزش و پرورش تهران قرار دارندو از بناهای خیریه انجمن زرتشتیان تهران می باشند كه هر ساله انجمن زرتشتیان تهران با هزینه خود تعمیر و بازسازی مورد نیاز آن را انجام می دهد ولی باز هم نیاز به یاری همكیشان دارد.