اَمُرداد به جای مُرداد؛ زندگی به جای مرگ در تقویم ایران

یکشنبه، اول امرداد 1385

اَمُرداد به جای مُرداد؛ زندگی به جای مرگ در تقویم ایران              مكان : مجلس شورای اسلامی خبرنگاران

 

در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده:" زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است، اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد".و در بخشی از اصل‌هفدهم قانون‌اساسی در مورد تقویم ایران،"مبنای كار ادارات دولتی،هجری‌شمسی" تعیین شده است. 
بسیاری از واژگانی كه در گویش و گفتار ایرانیان به عنوان زبان پارسی به كار می‌رود ریشه در زبان باستانی ایران یعنی اوستایی و پهلوی دارد، از جمله نام هر یك از ماه‌های ایرانی كه فروردین، اَردیبهشت، خورداد، اَمُرداد، شهریور تا اسفند بوده و همه از نام‌های كهن ایرانی و هریك دارای معنای ارزشمندی می‌باشند تا در هر فصلی امید به بیداری،زنده بودن، تلاش و سازندگی را به ملت سرافراز ایران از هر دین و قوم و نژادی یاآوری كرده باشند. 
نخستین روز ازماه دوم تابستان یعنی اَمُرداد را آغاز كرده‌ایم، در حالیكه بسیاری از مردم ایران كه به معنای درستِ نام این ماه پی نبرده‌اند، این كلمه را به اشتباه مُرداد ادا می‌كنند. 
مُرداد در فرهنگ و زبان ایران باستان به معنای مرگ و نیستی است كه به نادرست در میان 11 ماه سال قرار گرفته و هم‌خوانی با فلسفة اسامی ماه‌های دیگر ندارد.از آنجا كه ایرانیان پیوسته به زندگی، سرسبزی، كار و كوشش و پیشرفت، اندیشه داشته‌اند، در اوج گرمای تابستان نام این ماه را نیز اَمُرداد به معنای پایداری و جاودانگی گذاشته‌اند. 
از زمانی كه تقویم خورشیدی برای گاه‌شماری ایرانیان برگزیده شد، نام این ماه در تقویم ایران اَمُرداد نامیده شد ولی سال‌ها بعد و به دلیل نامعلوم و نادرستی در گویش مردم تغییر كرده و به مُرداد تبدیل شد، یعنی زنده بودن و تلاش كردن و پیوستن به جاودانگی در تقویم جای خود را به مرگ و مُردن و نابودی داد. 
سال گذشته در تذكری به دولت پیشنهاد دادم تا این واژه را در تقویم ایرانی اصلاح نمایند و مُرداد را به اَمُرداد تغییر دهند ولی تا كنون راهكار مناسبی برگزیده نشده است. در حالیكه شایسته نیست تا ایرانیان زنده و هوشیار در این ماه با گفتن مُرداد از مرگ ونیستی یاد كنند. 
اكنون پیشنهاد دارم تا در یك عزم و ارادة مردمی و همگانی نام این ماه را درست به كار برده، آن را اَمُرداد بگوییم تا در تقویم و فرهنگ ملت بزرگوار ایران،مرگ و نیستی جای خود را به زندگی،پویایی‌و‌جاودانگی داده باشد. 

كورش نیكنام