اقدام لازم برای بازگرداندن سر تندیس سرباز هخامنشی به ایران

رییس جمهور محترم،وزیر امور خارجه

بخش هایی از میراث فرهنگی با ارزش ایران باستان که در گذشته از معماری ویژه آن زمان جدا شده و به کشور های دیگر انتقال یافته است در موزه های این کشور ها نگهداری می شود ولی قسمت هایی مانند سر سرباز هخامنشی در مالکیت افراد خارجی قرار گرفته که در حراجی ها به فروش می رسد این اثر ارزشمند هم اکنون در لندن و در حراجی آینده به فروش خواهد رسید لازم است اقدامی در مورد جلوگیری از فروش آن در حراجی ها به عمل آید و یا هزینه خرید آن از سوی دولت و بازگرداندن آن به کشور ایران فراهم گردد.