اقدام فوری برای توقف و جلو گیری از تخریب بخش ارزشمند باستانی و میراث بیشاپور به بهانه تعریض یكی از جاده های كازرون

ریس جمهور محترم

تذكر به رییس جمهور محترم درباره اقدام فوری برای توقف و جلو گیری از تخریب بخش ارزشمند باستانی و میراث بیشاپور به بهانه تعریض یكی از جاده های كازرون 
بر همگان آشكار است كه تمدن و فرهنگ و فرهنگ ملت ایران نتیجه تلاش و كوشش زنان و مردانی اندیشمند در گذر تاریخ است بر مبنای بینش و باور ارزشمند خویش و به انگیزه پویایی روح معنویت و شكویایی ارزش های نیك انسانی شكل گرفته و اكنون برای ما به یادگار مانده است از یكسو جلوه ای از تاریخ این كشور است كه فر و شكوه دیرینه ایران را به جهانیان گزارش می دهد و از سوی دیگر نگهداری و بهسازی از هر نوع میراث فرهنگی ، درآمد قابل توجهی را دربخش جهانگردی و گردشگری برای ایران ایجاد خواهد كرد. بنابراین به دور از انصاف ، آزاد منشی و قوامین مدنی جهان است كه تلاش گذشتگان را نادیده گرفته برای تعریض جاده كازرون به قائمیه، میراث فرهنگی بیشاپور تخریب گردد . از این رو انتظار می رود با نظر كارشناسان مردم دوست در این مورد اتخاذ گردد.