اعتراض قانونی به دولت امارات متحده عربی برای ادعای نادرست بر جزایر سه گانه خلیج فارس و تاکید مالکیت ایران بر آنها

وزیر امور خارجه

در بیستمین گردهمایی سران اتحادیه عرب که در دمشق برگزار شد باز هم سران اتحادیه عرب بر مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه ایران اشاره کردند در حالیکه برابر اسناد و مدارک کهن این سرزمین جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، از خاک ایران بوده و بخش جدای ناپذیر این کشور می باشد لازم است به دولت امارات و دبیر خانه نشست سران اتحادیه عرب تذکر داده شود تا از ادعای نادرست و غیر قانونی و تنش برانگیز بر جزایر ایرانی در خلیج همیشه فارس خودداری کنند.