استادنیکنام من باور قوی به دین زرتشت آوردم و گات ها چندین بار خواندم و با شگفتی دانش اشو زرتشت را پذیرفتم ولی در گات ها نیز سخنان تبلیغ راستی و پیکار با دروغ زده شد که انگار با این دین نیزمانند دیگر دین ها باید برای درستی اندیشه ام با دیگران ستیز داشته با

پرسش: 

استادنیکنام من باور قوی به دین زرتشت آوردم و گات ها چندین بار خواندم و با شگفتی دانش اشو زرتشت را پذیرفتم ولی در گات ها نیز سخنان تبلیغ راستی و پیکار با دروغ زده شد که انگار با این دین نیزمانند دیگر دین ها باید برای درستی اندیشه ام با دیگران ستیز داشته باشم!  چنین است؟ 

پاسخ: 

خیر، زرتشت در سرودهایش سفارش می کند که شایسته است هرکس به دانایی روی آورد و آیین راستی را که برپایه خردمندی است خواستار شود چون با این شیوه زندگی خوب وبا آسایش همراه با روانی آرام خواهد داشت. اودر سرودهایی اشاره به کسانی دارد که در آن روزگار پای بند به پندارهای خرافی ونادرست بوده اند و تلاش او رهایی اینگونه مردم از کارهای ناشایست است که دروند (:پیرودروغ) نام گرفته اند. هیچگاه به راستکاران پروانه نداده است تا با شمشیر وجنگ افزار دروغکاران را نابود کنیم بلکه با اندیشه راستین و سخن خوش بایستی تلاش کرد تا کژاندیشان ونابکاران را به راه راستی فراخواند زیرا بهتر خواهد بود جهانی سرشار از مرتوگان (: انسان) فرهیخته، سازنده ونیکوکار داشته باشیم.